Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Umowa o pracę
Porady

Umowa o pracę bez tajemnic

Zatrudnianie pracowników: umowa o pracę bez tajemnic

Jedną z popularniejszych forma zatrudniania pracowników jest umowa o pracę. Nakłada ona zarówno na pracownika, jak i pracodawcę pewne obowiązki, ale też gwarantuje każdej ze stron pewne przywileje. Czym jest umowa o pracę, jakie jej rodzaje wyróżniamy i co powinna zawierać?

Umowa o pracę – podstawowe informacje na temat tej formy zatrudnienia:

  • Umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Ma formę oświadczenia woli, które składa każda ze stron. Podpisujący ją pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę/usługi, za które ten zobowiązuje się wypłacać mu należne wynagrodzenie. Warto dodać, że o wyniknięciu stosunku pracy można mówić wyłącznie wtedy, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe na polecenie pracodawcy i pod jego kierownictwem, w ustalonym przez niego czasie i miejscu (zwykle jest to siedziba firmy i wyznaczenie stałych godzin pobytu w niej).
  • Jak już wcześniej wspomniano umowa o pracę musi mieć formę pisemną i zgodnie z wprowadzoną w zeszłym roku nowelizacją, należy ją podpisać przed przystąpieniem do pracy. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie warunki wykonywania przez pracownika służbowych zadań. Tego również należy dokonać przed dopuszczeniem nowo zatrudnionej osoby do pracy.
  • W treści umowy muszą pojawić się takie informacje jak: data i rodzaj zawieranej umowy o pracę, dane stron umowy, wskazanie miejsca, godzin i rodzaju wykonywanej pracy oraz datę jej rozpoczęcia i wysokości należnego za nią wynagrodzenia. Oczywiście dokument trzeba sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na każdym z nich musi znaleźć się podpis każdej ze stron.
  • Wyróżnia się kilka typów umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy.
  • Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca powinien przeszkolić pracownika w zakresie BHP. Może to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy firmy outsourcingowej.
  • Umowę o pracę rozwiązuje się przez wypowiedzenie lub porozumienie stron. W przypadku wypowiedzenia konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia, które wydłuża się wraz ze stażem pracy (dotyczy umów na czas nieokreślony). Niedopuszczalne jest zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie ani pracownicy w ciąży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *