Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Postępowanie alimentacyjne
Porady

Postępowanie alimentacyjne

Jak przebiega postępowanie alimentacyjne, gdy dłużnik uchyla się od płatności?

Zasądzone alimenty należy płacić. Niestety nie wszyscy respektują przepisy prawa. Postępowanie alimentacyjne, w przypadku, gdy dłużnik uchyla się od płatności, może być wszczęte na wniosek osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów.

Postępowanie alimentacyjne – wniosek

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika należy złożyć do organu właściwego wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji wydane przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne (stan bieżący egzekucji, przyczyny bezskuteczności oraz dotychczas podejmowane działania). Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy wierzyciela występuje do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika oraz przyznanie wierzycielowi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania organu właściwego dłużnika

Organ właściwy dłużnika musi przeprowadzić wywiad alimentacyjny i poznać sytuację rodzinną, zawodową i dochodową dłużnika alimentacyjnego. Ważny jest także stan zdrowia dłużnika oraz poznanie przyczyn, powodujących brak płatności. Dłużnik musi złożyć oświadczenie majątkowe. Jeśli jest osobą bezrobotną, zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jeśli przeprowadzenie wywiadu jest niemożliwe, dłużnik odmawia złożenia oświadczenia majątkowego lub zarejestrowania się jako bezrobotny/poszukujący pracy, albo po zarejestrowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia przyjęcia propozycji pracy, stażu, udziału w szkoleniu, itp., rozpoczyna się dalsze postępowanie alimentacyjne. Jego celem jest uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec osób, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wywiązywały się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż połowa ustalonej wysokości alimentów.

Postępowanie alimentacyjne w przypadku uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od płatności

W takim przypadku organ właściwy dłużnika musi złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Jeśli dłużnik posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, organ kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Organ właściwy wierzyciela i komornik sądowy zostają poinformowani o podjętych działaniach oraz ich skutkach. Dłużnik jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Należność z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlega ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *